LEEUW klantenservice
LEEUW zakelijk
LEEUW locaties
Over LEEUW
Sinds 1962
Lestijd is lestijd
Altijd dezelfde instructeur
Snel starten
Beste opleider 2022
Online voortgang

Algemene leveringsvoorwaarden zakelijk

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van LEEUW opleidingen behoudens indien en voor zover LEEUW opleidingen schriftelijk anders verklaart.

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen die door LEEUW opleidingen worden aangeboden.
 2. Onder opleidingen worden in deze voorwaarden verstaan alle opleidingen en cursussen die worden gegeven door LEEUW opleidingen. Een opleiding bestaat uit een aantal theoretische- en/of praktische lessen.
 3. Onder cursist wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke persoon, die deelneemt aan een of meerdere opleidingen als bedoeld onder a.

2. Inschrijving

 1. De cursist kan zich inschrijven door gebruik te maken van het door LEEUW opleidingen verstrekte inschrijfformulier. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld aan LEEUW opleidingen geretourneerd te worden.
 2. Inschrijving heeft plaatsgevonden op het moment dat het inschrijfformulier is ontvangen.
 3. Indien voor inlevering van het ingevulde inschrijfformulier de lessen van de betreffende opleiding al zijn aangevangen, wordt de inschrijving geacht tot stand te zijn gekomen bij aanvang van de eerste les.
 4. LEEUW opleidingen behoudt zicht het recht voor om haar motiverende redenen toelating tot een opleiding te weigeren.

3. Betaling

 1. Betaling van alle diensten en producten die LEEUW opleidingen aanbiedt zijn à contant. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de lessen vooraf te voldoen. Dit kan door deze contant per bankoverschrijving of per pin bij ons kantoor te voldoen.
 2. Wanneer er sprake is van diensten, die door LEEUW opleidingen worden aangeboden en door middel van een nota gefactureerd zullen worden, dient dit schriftelijk te worden overeengekomen door middel van een door opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging. Deze opdrachtbevestiging dient op origineel bedrijfspapier van de opdrachtgever te worden aangeleverd en getekend te zijn door de directeur of zijn vervanger die bevoegd is tot het geven van opdrachten aan derden.
 3. Wanneer opdrachtgever niet op tijd aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan kan LEEUW opleidingen te allen tijde de gelden van vooruitbetaalde examens of voertuig inhuur hiermee verrekenen, dit zonder toestemming van cursist of opdrachtgever. Over de in rekening gebrachte diensten worden factuurkosten in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft, kan de cursist zelf voor de kosten van de opleiding worden aangesproken. Tenzij schriftelijk afwijkend is overeengekomen, dient de overeengekomen prijs binnen 10 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 4. Bij verzuim van de opdrachtgever, is hij een rentevergoeding ad 1% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur. Bij buitengerechtelijke invordering is de opdrachtgever naast de vergoeding van de rente een vergoeding voor incassokosten verschuldigd van 15% van de vordering met een minimum van € 100,00, óf in het geval van een consument, een incassokosten conform de wettelijke staffel. Bij niet-tijdige betaling door de opdrachtgever heeft LEEUW opleidingen het recht om de desbetreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest. De opdrachtgever kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling van het bedrag van de factuur aansprakelijk, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 5. Betaling van alle cursussen die door LEEUW opleidingen worden aangeboden, dient vooraf te geschieden conform bovengenoemde voorwaarden. Gemaakte afspraken door derden met LEEUW opleidingen over het lessen op rekening mogen alleen gedaan worden na goedkeuring van de directie. Ook kan de directie van LEEUW opleidingen zonder opgave van reden het lessen op rekening stopzetten. LEEUW opleidingen is gerechtigd tijdens de duur van de opleiding de prijzen van aangeboden diensten te verhogen. De cursist of opdrachtgever heeft dan het recht om de opleiding te staken, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisgeving van de prijsverhoging.
 6. In geval van medeondertekening van het inschrijfformulier zal LEEUW opleidingen het verschuldigde opleidingsgeld factureren aan de medeondertekenaar, tenzij uitdrukkelijk op het inschrijfformulier is aangegeven dat de factuur naar de cursist gestuurd dient te worden. Wanneer om welke reden dan ook de medeondertekenaar niet tot betaling van het verschuldigde zal of kan overgaan, wordt de cursist verantwoordelijk gesteld voor de betaling van de verschuldigde cursusgelden en bijkomende kosten. Zowel de medeondertekenaar als de cursist zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor volledige betaling van het verschuldigde.

4. Annulering / Herroepingsrecht

Annulering

 1. Bij annulering van een opleiding of planning is het volledige opleidingsgeld verschuldigd, tenzij hieronder anders is bepaald. Mogelijke (pakket)kortingen komen daarbij te vervallen. Bij het annuleren van de rijopleiding worden €25,- administratiekosten in rekening gebracht.
 2. Annulering door een cursist van een opleiding dient per aangetekend  schrijven met bericht van ontvangst aan het hoofdkantoor van LEEUW plaats te vinden.
 3. Annulering van een praktische losse rijles dient telefonisch plaats te vinden.
 4. Voor geannuleerde praktische lessen wordt geen opleidingsgeld berekend indien annulering heeft plaatsgevonden uiterlijk 48 uur op werkdagen (voor motor, bromfiets en personenauto. Bij annulering binnen de aangegeven tijd is het volledige lesgeld verschuldigd, tenzij er in die periode sprake is van overlijden van bloed- en aanverwanten van cursist tot in de tweede graad of een spoedopname van cursist in het ziekenhuis, waarvan op het eerste verzoek van LEEUW opleidingen bewijs overlegd dient te worden.
 5. Bij annulering van een planning / opleiding is cursist verschuldigd:
  – Het gehele opleidingsgeld is verschuldigd in geval van annulering binnen 2 weken voor aanvang van de planning/opleiding.
  – 80% van het opleidingsgeld is verschuldigd in geval van annulering in de periode van 3 tot en met 4 weken voor aanvang van de planning/opleiding.
  – 60% van het opleidingsgeld is verschuldigd in geval van annulering in de periode van 5 tot en met 6 weken voor aanvang van de planning/opleiding.
  – 30% van het opleidingsgeld is verschuldigd in geval van annulering in de periode tot en met 7 weken voor aanvang van de planning/opleiding.
 6. Bij annulering van theoretische opleidingen wordt geen opleidingsgeld berekend bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de opleiding. Het gehele opleidingsgeld is verschuldigd in geval van annulering binnen 2 weken voor aanvang van de theoretische opleiding.
 7. Annulering van een reeds aangevangen opleiding is niet mogelijk, tenzij de cursist heeft te lijden van een ernstige ziekte die het onmogelijk maakt een voertuig te besturen, waarvan cursist een doktersverklaring dient te overleggen. En tenzij de cursist tijdens de duur van de opleiding verhuist naar een plaats op meer dan 60 kilometer afstand van LEEUW opleidingen en cursist ten tijde van inschrijving voor de betreffende opleiding niet van deze verhuizing op de hoogte was, waarvan cursist als bewijs dient te overleggen de inschrijving in het bevolkingsregister van zijn nieuwe woonplaats.
 8. Indien de cursist overlijdt zal – na het overleggen van een overlijdensakte – de niet gevolgde (praktijk)lessen gecrediteerd worden. Wij brengen hiervoor administratiekosten in rekening.
 9. Bij onvoldoende deelname aan een opleiding op een bepaalde locatie heeft LEEUW opleidingen, tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang,  het recht die opleiding  geen doorgang te laten vinden en zal indien mogelijk aan de betreffende cursisten op basis van vrijwilligheid een vervangende opleiding op een ander tijdstip en/of plaats aanbieden. Cursist is geen kosten verschuldigd indien geen vervangende opleiding wordt geaccepteerd.

Herroepingsrecht

 1. De cursist heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de cursist ons schriftelijk per post of e-mail op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling van de cursist betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 3. Als de cursist de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van reeds afgenomen lessen en/of examens) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van deze beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
 4. LEEUW opleidingen betaalt de cursist terug via een creditnota en storting, in ieder geval zal er voor u zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

5. Aansprakelijkheid

 1. LEEUW opleidingen sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet is geregeld.
 2. Indien LEEUW opleidingen ten gevolge van overmacht moet afwijken van de opgegeven cursusdata, zal LEEUW opleidingen zich volledig inzetten voor een deugdelijke oplossing. Indien dit door geval van overmacht niet lukt,  is LEEUW opleidingen niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade zoals gemaakte reiskosten en niet gewerkte uren.
 3. LEEUW opleidingen is niet aansprakelijk  voor het niet tijdig behalen en het niet met goed gevolg afleggen door de cursist van de benodigde certificaten, respectievelijk toetsen en het, al dan niet ten gevolge daarvan, niet tijdig of met goed gevolg kunnen deelnemen aan een (praktijk-)examen.
 4. LEEUW opleidingen is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die een cursist als gevolg van een ongeval gedurende de lesuren leidt, tenzij de verzekering van LEEUW opleidingen dekking biedt en de schade niet onder het eigen risico van LEEUW opleidingen valt.

6. Verplichting cursist

 1. De cursist is gedurende de looptijd van de cursus verplicht adreswijzigingen minimaal twee weken voor ingang van de adreswijziging schriftelijk door te geven.
 2. De cursist verklaart enerzijds dat hij de wettelijke minimum leeftijd voor het onder toezicht besturen van een lesvoertuig, heeft bereikt en anderzijds dat hem bij rechterlijke uitspraak de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen (tevens bromfietsen en brommobielen) niet is ontzegd, noch dat zijn rijbewijs is ingevorderd.
 3. De cursist die een opleiding volgt voor rijbewijs C, D, E en/of BE is verplicht gedurende de lesuren zijn rijbewijs B bij zich te dragen, en is daar zelf verantwoordelijk voor. De cursist die een opleiding volgt voor rijbewijs A is verplicht te beschikken over een geldig ( met goed gevolg afgelegd) theoriecertificaat. Cursisten voor het rijbewijs CE of DE zijn verplicht het rijbewijs C of D bij zich te dragen.

7. Inhoud opleidingen

De inhoud en opzet van de opleidingen kunnen afwijken van de beschrijvingen in de verstrekte informatie. Wijzigingen zijn voorbehouden.

8. Klachten/geschillen/toepasselijk recht

 1. Klachten kunnen telefonisch worden ingediend bij de klantenservice van LEEUW opleidingen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid zijn opgelost dan kunt u een mail sturen naar de operationeel directeur van LEEUW opleidingen.
 2. Na ontvangst van een klacht, stuurt LEEUW opleidingen binnen 3 werkdagen een bevestiging toe met daarbij informatie over de klachtenprocedure.

9. Geheimhouding/vertrouwelijkheid

 1. Onder vertrouwelijke informatie in deze algemene voorwaarden wordt in ieder geval gerekend:
  – informatie en gegevens welke vallen onder de Wet bescherming Persoonsgegevens;
  – informatie welke door wet- en regelgeving – bijvoorbeeld in verband met staatsveiligheid, beroeps- en/of bedrijfsgeheim – als vertrouwelijk wordt aangemerkt;
  – informatie welke uitdrukkelijk als vertrouwelijk door één der partijen is aangemerkt;
  – informatie waarop intellectuele eigendomsrechten van partijen rusten;
  – informatie waarvan partijen het vertrouwelijk karakter moeten inzien.
 2. Partijen verplichten zich om alle vertrouwelijke informatie, welke zij van de andere partij ter beschikking heeft gekregen, slechts te gebruiken voor zover dat voor de uitvoering van hun uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is.
 3. Geen van beide partijen zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij informatie zoals bedoeld in dit artikel aan derden ter beschikking stellen of benutten buiten het bereik van de overeenkomst.
 4. Partijen zullen hun personeel en of door hen in te schakelen derden verplichten deze geheimhouding- en non usus bepalingen na te (doen) leven.
 5. LEEUW opleidingen draagt er zorg voor dat de vertrouwelijke informatie van de cursist zo goed als redelijk mogelijk is beveiligd wordt tegen toegang door onbevoegde derden.

10. Copyright

LEEUW opleidingen brengt voor bepaalde specifieke opleidingen en cursussen eigen lesmateriaal uit. Niets uit dit materiaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEEUW opleidingen.

Meer informatie over de algemene leveringsvoorwaarden

  USP
  Sinds 1962
  USP
  Lestijd is lestijd
  USP
  Altijd dezelfde instructeur
  USP
  Snel starten
  USP
  Beste opleider 2022
  USP
  Online voortgang